لینک سریع 1

لینک سریع 2

لینک سریع 3

لینک سریع 4

 

شرکت آریا توسعه فردا

شرکت آریا توسعه فردا یکی از بزرگترین شرکت های هولدینگی در کشور است. شما می توانید بروشور شرکت را از لینک زیر دانلود نمایید.

بروشور

شرکت کارگزاری توسعه فردا

عضو هیات مدیره سازمان بورس

اطلاعات بیشتر

شرکت کارگزاری توسعه فردا (سهامی خاص)

شرکت کارگزاری توسعه فردا (سهامی خاص) در تاریخ 19 اسفند ماه 1374 تحت شماره 120249 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است و در حال حاضر دارای رتبه ”الف“ و موقعیتی ممتاز در بین کارگزاران بورس اوراق بهادار، کالا و فرابورس می باشد.

 

فعالیت اصلی شرکت

 شرکت می تواند بر اساس ماده 3 اساسنامه در هر یک از فعالیت های زیر مبادرت ورزد:

 

الف) خدمات کارگزاری، کارگزار/ معامله گری و بازرگانی شامل:

1- معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به نام و حساب خود.

2- معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها.

3- بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده.

 

ب) خدمات مالی و مشاوره ای شامل:

1- مدیریت صندوق های سرمایه گذاری.

2- نمایندگی های ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه.

3- بازاریابی برای فروش اوراق بهادار.

4- سبد گردانی اوراق بهادار.

5- مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر یک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالاها.

6- مشاوره در زمینه های:

          قیمت گذاری اوراق بهادار

         روش فروش و عرضه اوراق بهادار

         طراحی اوراق بهادار

         خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار

         سرمایه گذاری

         مدیریت ریسک

         ادغام، تملک، تغیییر و تجدید ساختار های سازمانی و مالی شرکت ها

7- طراحی و تشکیل نهادهای مالی

 

 مجوز های اخذ شده